PHP

PHP การแยกข้อความด้วยฟังก์ชั่น split

| | 0 Comments

กำหนดข้อความที่ต้องการ $man = “TAN.145.50” เราสามารถเก็บข้อมูลได้ 2 แบบ วิธีแรกนั้น ใช้ ฟังก์ชั่น list() ช่วยในการเก็บข้อมูลที่ ถูกแบ่งออกมา list($name, $tall, $weight) เป็นตัวแปรรับค่า โดยเราจะแบ่่ง เป็น 3 ช่วง โดย ตัดช่วงที่ โดย split(‘[/.-]’, $man) กำหนดจุดตัดที่ / หรือ ....

PHP

PHP การใช้งาน substr_replace และ str_replace

| | 0 Comments

ฟังก์ชั่น substr_replace ( a , b , c); a = ข้อความ b = ข้อความที่เพิ่ม c = ข้อความลบ (ถ้า c = 0  จะเป็นการแทรกข้อความ) str_replace  ( f , b , a); a = ข้อความ b = ข้อความที่เพิ่ม f...

PHP

PHP การแบ่งข้อความด้วย substr ร่วมกับ strpos

| | 0 Comments

ฟังก์ชั่งที่ใช้ substr(“ข้อความ”, เริ่มตัวที่, จบตัวที่); strpos(“ข้อความ”,”ต้องการค้นหา”); เริ่มแรกเราต้อง มีข้อความที่เราต้องการ เช่นตัวอย่างนี้ผม ยกตัวอย่าง เป็น e-mail จุดประสุงค์ของเราก็คือ แยกชื่อเมล กับ นามสกุลออกจากกัน เริ่มแรกเรานำข้อความมาเก็บใว้ใน ตัวแปร ชื่อว่า $mail สร้างตัวแปร มาเก็บข้อมูลชุดแรกที่ต้องการเก็บ $ma เริ่มตัวที่ 0 สิ้นสุดที่ @ สร้างตัวแปร มาเก็บข้อมูลชุดที่ 2 $mc เริ่มที่ @ บวก...

PHP

PHP การแก้ไขข้อมูลใน array ด้วย str_replace

| | 0 Comments

เริ่มแรกนั้น เราสร้าง $arr เก็บข้อความ จากนั้น สร้าง $wor เก็บข้อความส่วนที่ต้องการแก้ไข และสร้าง $wor2 เป็นข้อความที่ต้องการแก้ไข str_replace(ข้อความที่ต้องการแก้ไข, เปลี่ยนแปลงเป็น, ข้อความ);...

PHP

PHP การแยกเลข คู่ และคี่ 1-10 ด้วย %2

| | 0 Comments

การแยก  เลขคู่ และเลขคี่  ออกจากกันนั้นเพียงนำ 1-10 มา  % กับ 2  แล้วค่าที่ได้ไม่ลงตัว หรือเศษไม่เท่ากับศูนย์ จะเท่ากับ จะมีค่าเท่ากับ True =1  ให้เป็นเลขคี่ ถ้าลงตัวหรือมีเศษเท่ากับศูนย์ จะเป็น False = 0 ให้เป็นเลขคู่ ...

PHP

PHP การใช้งาน continue เพื่อข้ามการทำงาน

| | 0 Comments

สร้างตัวแปร $m รับค่าเพิ่ม ค่า ++$m เช็คเงื่อนไข ถ้าเป็นจริง วนรูป  ถ้า $m%10 แล้วเศษไม่เท่ากับ 0 จะเป็น Ture  แล้วทำการ continue ข้ามกาารทำงาน  ถ้า $m%10 แล้วเท่ากับ 0 จะเป็น False  ให้ทำการ พิมพ์ แล้วขึันบรรทัดใหม่ วนจนกว่า $m มากกว่าหรือเท่ากับ 100 พิมพ์...

PHP

PHP การสร้าง เงื่อนไข switch case

| | 0 Comments

การทำงาน รับค่าตัวแปร $ac จากนั้น กำหนด while(true) สั่งให้วนรอบเรื่อยๆ จากนั้น ใช้ switch($ac) เช็คค่า เพื่อเข้าเงื่อนไข case 1: เงื่อนไข และ  break 1; เพื่อออกจาก case 1; นั้น จากนั้น ทำการ เพิ่มค่า $ac++ วนจนกว่า เข้า $ac=10 จะเข้า...

PHP

PHP การเปรียบเทียบ for กับ while

| | 0 Comments

ในการการเขียนโปรแกรมวนรอบน้ัน การใช้ for จะมีความเหมาะสมมากกว่า while เพราะ for รูปแบบการเขียนที่สะดวกกว่า  แต่ค่าที่ออกมานั้นจะเท่ากัน...