เสริมแต่งการแสดงผล ด้วย symbols and greek letters

By -

สำหรับหลายๆท่าน ที่เคยพิมพ์สัญลักษณ์ หรือ ตัวอักษรกรีก ใน word ที่เมนู อักขระพิเศษ คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาของสัญลักษณ์ที่ว่านี้
ถ้าเราจะเอา พวกอักษร หรือ สัญลักษณ์ พิเศษเหล่านี้มาใช้กับเว็บไซต์ของเรา หล่ะ … คำตอบ อยู่ในตารางข้างล่างครับ

Character Entity Decimal Hex Rendering in Your Browser
Entity Decimal Hex
Latin small f with hook = function = florin ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
Greek capital letter alpha Α Α Α Α Α Α
Greek capital letter beta Β Β Β Β Β Β
Greek capital letter gamma Γ Γ Γ Γ Γ Γ
Greek capital letter delta Δ Δ Δ Δ Δ Δ
Greek capital letter epsilon Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Greek capital letter zeta Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ
Greek capital letter eta Η Η Η Η Η Η
Greek capital letter theta Θ Θ Θ Θ Θ Θ
Greek capital letter iota Ι Ι Ι Ι Ι Ι
Greek capital letter kappa Κ Κ Κ Κ Κ Κ
Greek capital letter lambda Λ Λ Λ Λ Λ Λ
Greek capital letter mu Μ Μ Μ Μ Μ Μ
Greek capital letter nu Ν Ν Ν Ν Ν Ν
Greek capital letter xi Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ
Greek capital letter omicron Ο Ο Ο Ο Ο Ο
Greek capital letter pi Π Π Π Π Π Π
Greek capital letter rho Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ
Greek capital letter sigma Σ Σ Σ Σ Σ Σ
Greek capital letter tau Τ Τ Τ Τ Τ Τ
Greek capital letter upsilon Υ Υ Υ Υ Υ Υ
Greek capital letter phi Φ Φ Φ Φ Φ Φ
Greek capital letter chi Χ Χ Χ Χ Χ Χ
Greek capital letter psi Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ
Greek capital letter omega Ω Ω Ω Ω Ω Ω
Greek small letter alpha α α α α α α
Greek small letter beta β β β β β β
Greek small letter gamma γ γ γ γ γ γ
Greek small letter delta δ δ δ δ δ δ
Greek small letter epsilon ε ε ε ε ε ε
Greek small letter zeta ζ ζ ζ ζ ζ ζ
Greek small letter eta η η η η η η
Greek small letter theta θ θ θ θ θ θ
Greek small letter iota ι ι ι ι ι ι
Greek small letter kappa κ κ κ κ κ κ
Greek small letter lambda λ λ λ λ λ λ
Greek small letter mu μ μ μ μ μ μ
Greek small letter nu ν ν ν ν ν ν
Greek small letter xi ξ ξ ξ ξ ξ ξ
Greek small letter omicron ο ο ο ο ο ο
Greek small letter pi π π π π π π
Greek small letter rho ρ ρ ρ ρ ρ ρ
Greek small letter final sigma ς ς ς ς ς ς
Greek small letter sigma σ σ σ σ σ σ
Greek small letter tau τ τ τ τ τ τ
Greek small letter upsilon υ υ υ υ υ υ
Greek small letter phi φ φ φ φ φ φ
Greek small letter chi χ χ χ χ χ χ
Greek small letter psi ψ ψ ψ ψ ψ ψ
Greek small letter omega ω ω ω ω ω ω
Greek small letter theta symbol ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ
Greek upsilon with hook symbol ϒ ϒ ϒ ϒ ϒ ϒ
Greek pi symbol ϖ ϖ ϖ ϖ ϖ ϖ
bullet = black small circle • • •
horizontal ellipsis = three dot leader … … …
prime = minutes = feet ′ ′ ′
double prime = seconds = inches ″ ″ ″
overline = spacing overscore ‾ ‾ ‾
fraction slash ⁄ ⁄ ⁄
script capital P = power set = Weierstrass p ℘ ℘ ℘
blackletter capital I = imaginary part ℑ ℑ ℑ
blackletter capital R = real part symbol ℜ ℜ ℜ
trade mark sign ™ ™ ™
alef symbol = first transfinite cardinal ℵ ℵ ℵ
leftwards arrow ← ← ←
upwards arrow ↑ ↑ ↑
rightwards arrow → → →
downwards arrow ↓ ↓ ↓
left right arrow ↔ ↔ ↔
downwards arrow with corner leftwards = carriage return ↵ ↵ ↵
leftwards double arrow ⇐ ⇐ ⇐
upwards double arrow ⇑ ⇑ ⇑
rightwards double arrow ⇒ ⇒ ⇒
downwards double arrow ⇓ ⇓ ⇓
left right double arrow ⇔ ⇔ ⇔
for all ∀ ∀ ∀
partial differential ∂ ∂ ∂
there exists ∃ ∃ ∃
empty set = null set = diameter ∅ ∅ ∅
nabla = backward difference ∇ ∇ ∇
element of ∈ ∈ ∈
not an element of ∉ ∉ ∉
contains as member ∋ ∋ ∋
n-ary product = product sign ∏ ∏ ∏
n-ary sumation ∑ ∑ ∑
minus sign − − −
asterisk operator ∗ ∗ ∗
square root = radical sign √ √ √
proportional to ∝ ∝ ∝
infinity ∞ ∞ ∞
angle ∠ ∠ ∠
logical and = wedge ∧ ∧ ∧
logical or = vee ∨ ∨ ∨
intersection = cap ∩ ∩ ∩
union = cup ∪ ∪ ∪
integral ∫ ∫ ∫
therefore ∴ ∴ ∴
tilde operator = varies with = similar to ∼ ∼ ∼
approximately equal to ≅ ≅ ≅
almost equal to = asymptotic to ≈ ≈ ≈
not equal to ≠ ≠ ≠
identical to ≡ ≡ ≡
less-than or equal to ≤ ≤ ≤
greater-than or equal to ≥ ≥ ≥
subset of ⊂ ⊂ ⊂
superset of ⊃ ⊃ ⊃
not a subset of ⊄ ⊄ ⊄
subset of or equal to ⊆ ⊆ ⊆
superset of or equal to ⊇ ⊇ ⊇
circled plus = direct sum ⊕ ⊕ ⊕
circled times = vector product ⊗ ⊗ ⊗
up tack = orthogonal to = perpendicular ⊥ ⊥ ⊥
dot operator ⋅ ⋅ ⋅
left ceiling = APL upstile ⌈ ⌈ ⌈
right ceiling ⌉ ⌉ ⌉
left floor = APL downstile ⌊ ⌊ ⌊
right floor ⌋ ⌋ ⌋
left-pointing angle bracket = bra ⟨ 〈 〈
right-pointing angle bracket = ket ⟩ 〉 〉
lozenge ◊ ◊ ◊
black spade suit ♠ ♠ ♠
black club suit = shamrock ♣ ♣ ♣
black heart suit = valentine ♥ ♥ ♥
black diamond suit ♦ ♦ ♦

ที่มา http://htmlhelp.com/reference/html40/entities/symbols.html

mitsumasa