HTML การสร้างตรางและการรวมตราง

By -

คำสั่ง border =”กำหนดเส้นขอบตราง”
คำสั่ง colspan = “กำหนดช่องที่ต้องการผสาน”
คำสั่ง rowspan = “กำหนดช่องที่ต้องการผสาน”

<table border="1">
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">3</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">4</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
</tr>
</table>
tan