PHP

PHP เปลี่ยน Type ตัวแปรอัตโนมัติ

| | 0 Comments

เมื่อมีการ -หรือ+ กับตัวแปรนั้น จากตัวอย่าง สร้างตัวแปร $u รับค่า 99 เป็น  gettype เป็น string จากนั้น นำ $u บวกเท่ากับ 1 แล้วคืนค่า $u จะเป็น integer ทันที $u = “99”; echo “รับค่า \$u = “.$u.”<br>\n”;...

PHP

PHP สร้างตัวแปร array เก็บข้อมูล และตัวสอบ ค่า Type ข้อมูลแต่ละตัว

| | 0 Comments

การเก็บข้อมูลแบบ array นั้นสามารถทำได้ 2 แบบ แล้วแต่เราจะเลือกใช้หรือเหตุการนั้นๆ จากนั้นนำข้อมูลที่อยู่ในตัวแปร number นั้นมาเช็ค ด้วย var_dump  และ  gettype() ที่ละตัว...

PHP

PHP การสร้างตัวแปร เพื่อใช้ภายในฟังก์ชั่น

| | 0 Comments

ตัวแปรที่ถูกสร้างขึ้นนั้นเป็นแบบ local เป็นตัวแปรที่ไม่สามารถใช้ ใน function ได้หากตัวแปรนั้นอยู่ภายนอกฟังก์ชั่น จะใช้ได้ก้อตัวเมื่อประกาศให้ตัวแปรนั้นเป็น ตัวแปร global...

PHP

PHP การกำหนดตัวแปร เป็น int , string หรือกำหนดจุดทศนิยม

| | 0 Comments

เราสามารถกำหนดตัวแปร ด้วยตัวเองได้ เช่น ค่าที่ มาเป็น float นั้นเป็นจุดทศนิยม เราสามารกำหนดให้เป็น int หรือ string ได้ เพื่อให้ตรงตามกับความต้องการของเรา ลักษณะ $ตัวแปร=  (int)( 10.666); ->$ตัวแปร จะมีค่าเท่ากับ 10 $ตัวแปร=  (string)( 10.666); ->$ตัวแปร จะมีค่าเท่ากับ 10.666 $ตัวแปร=round( 10.666, 1, PHP_ROUND_HALF_UP);->$ตัวแปร จะมีค่าเท่ากับ 10.7 เพราะกำหนดจุดทศนิยม 1 ตำแหน่ง มากว่า...

PHP

PHP สร้างรูปพีระมิด คำสั่ง for

| | 0 Comments

การเขียนโค็ด php สร้าง รูปพีระมิด ดัวย  *  ด้วย คำสั่ง for เราสามารถกำหนดตัวแปร $end มา เพื่อกำหนดจำนวณ ชั้นที่ต้องการสร้าง จากตัวอย่าง $end มีค่าเท่ากับ 10 ตัวอย่างโค็ด php ผลลัพธ์ * ** *** **** ***** ****** ******* ******** *********...

PHP

PHP การใช้งาน ฟังก์ชั่น count() นับจากตัวแปร ใน array

| | 0 Comments

กรณีที่ตัวแปร ใม่ใช่ อาร์เรย์ ค่าที่ได้จะเท่ากับ หรือถ้าหากตัวแปร $varaible มี่ค่าเท่ากับ Nullหรือเป็น อาร์เรย์ที่มีค่าว่าง (ไม่มีค่า) หรือตัวแปรไม่ถูกสร้าง จะมีค่าเท่ากับ ส่วนของ html ส่วนของ php ผลลัพธ์ สุนัข หมู แมว ตัวแปร $varaible จำนาณสมาชิก = 3...

css

PHP การกำหนดค่า Type ให้กับ $ตัวแปล

| | 0 Comments

เราสารารถกำหนด ประเถทให้กับ ตัวแปลที่เราสร้างได้ โดยการใส่ โอโปรเรเตอร์ (operator)ดังต่อไปนี้ “boollean” เพื่อกำหนดค่าให้เป็น จริง ,เท็จ “integer” เพื่อกำหนดค่าให้เป็น จำนวณเติมตัวเลข “double” เพื่อกำหนดค่าให้เป็น จำนวณตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง “float” เพื่อกำหนดค่าให้เป็น จำนวณตัวเลขทศนิยม 8 ตำแหน่ง “string” เพื่อกำหนดค่าให้เป็น ตัวอักษร “array” เพื่อกำหนดค่าให้เป็น ตัวแปล อาร์เรย์...

PHP

PHP การสร้างตารางโดยตัวแปลอาร์เรย์ ด้วย forech

| | 0 Comments

สมมุติว่า ผมอยากให้ array ชื่อ $familty นี้เก็บชื่อข้อมูลคนในครอบครัว เป็นเหมือนฐานข้อมูลเล็กๆ โดย เก็บข้อมูลเป็น array ใน $familtytan จากนั้น ใช้คำสั่ง forech ($familtytan as $key => $name) จะทำซ้ำๆ จนกว่าข้อมูลจะหมดแล้วจบการทำงานอัตโนมัติ การทำงาน 1.โปรแกรมจะเก็บค่าทั้งหมดเป็น array ใว้ในตัวแปร $familtytan 2.คำสั่ง foreach จะทำการ...