การตั้งชื่อตัวแปร

By -

– ตัวแปรทั้งหมดในภาษา PHP จะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย $ แล้วตามด้วยชื่อตัวแปร
– ชื่อของตัวแปรต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรหรือเครื่องหมาย _ เท่านั้น
– ชื่อของตัวแปรสามารถมีตัวอักษร ตัวเลข หรือขีดกลางเท่านั้น
– ชื่อของตัวแปรต้องไม่มีช่องว่าง
– ตัวใหญ่ตัวเล็กถือว่าต่างกัน
– ค่าของตัวแปรคือค่าที่ได้ จากการประกาศล่าสุด
– ค่าของตัวแปรจะถูกกำหนดด้วยเครื่องหมาย = ซึ่งต้องอยู่ทางซ้าย และค่าที่ได้คือค่าที่ได้จากทางขวา
– ตัวแปรสามารถประกาศก่อนใช้งานได้ แต่ไม่จำเป็น
– ตัวแปรในภาษา PHP ไม่ต้องบอกชนิดของตัวแปร

ตัวอย่าง


    $number = 12345;
    $string = "this is string";

mitsumasa