php: ว่าด้วยเรื่อง ฟังก์ชันแสดงวันที่และเวลาปัจจุบัน

By -

ฟังก์ชันแสดงวันที่และเวลาปัจจุบัน

ใช้สำหรับการนำข้อมูลวันเวลาปัจจุบันในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในขณะนั้นออกมาแสดงหรือใช้งาน  เช่น วันที่สั่งซื้อสินค้า  เวลาที่โพสต์ข้อความ เป็นต้น จริงๆแล้วผมว่า เรื่องนี้สำคัญมากเลยนะ ถือว่าเป็นการทบทวนความจำ มาเริ่มกันเลยดีกว่า

รูปแบบ

date(“รูปแบบ”)

date(“รูปแบบ”,ข้อมูลวันเวลาtimestamp)

  •  รูปแบบ  คือรหัสที่กำหนดรูปแบบ date ที่ต้องการ  เช่น หากต้องการ แบบ วัน/เดือน/ปี  สามารถใส่เป็น d/m/y
  •  timestamp คือข้อมูลวันเวลาที่ได้จากคำสั่ง mktime หรือ gmmktime

ถ้าไม่กำหนด timestamp จะเป็นการเอาวันเวลาจากปฏิทินและนาฬิกาในเครื่องเซิร์ฟเวอร์

รหัสรูปแบบ

a

หน่วยของเวลาแบบตัวพิมพ์เล็ก นั่นคือ “am” หรือ “pm”

A

หน่วยของเวลาแบบตัวพิมพ์ใหญ่ นั่นคือ “AM” หรือ “PM”

d

วันที่ โดยมีศูนย์นำหน้า นั่นคือ “01” ถึง “03”

D

ชื่อวันในสัปดาห์ เฉพาะตัวอักษร 3 ตัวแรก เช่น “Sun”,”Mon” ฯลฯ

F

ชื่อเต็มของเดือน เช่น “January” , “Febuary” เป็นต้น

g

เลขชั่วโมงแบบ 12 ชั่วโมง โดยไม่มีศูนย์นำหน้า นั่นคือ “1” ถึง “12”

G

เลขชั่วโมงแบบ 24 ชั่วโมง โดยไม่มีศูนย์นำหน้า นั่นคือ “0” ถึง “23”

h

เลขชั่วโมงแบบ 12 ชั่วโมง โดยมีศูนย์นำหน้า นั่นคือ “01” ถึง “23”

H

เลขชั่วโมงแบบ 24 ชั่วโมง โดยมีศูนย์นำหน้า นั่นคือ “00” ถึง “23”

i

เลขนาที นั่นคือ “00” ถึง “59”

j

วันที่ โดยไม่มีศูนย์นำหน้า นั่นคือ “1” ถึง “31”

l

ชื่อเต็มของวันในสัปดาห์ เช่น “Sunday” , “Monday” เป็นต้น

L

ค่าตรรกะที่แสดงว่าเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่ระบุมี 29 วันหรือไม่ โดย “1” หมายถึง มี 29 วัน , “0” หมายถึงมี 28 วัน

m

หมายเลขของเดือน โดยมี 0 นำหน้า นั่นคือ “01” ถึง “12”

M

ชื่อเดือน เฉพาะตัวอักษร 3 ตัวแรก เช่น “Jan” , “Feb” เป็นต้น

n

หมายเลขของเดือน โดยไม่มีศูนย์นำหน้า นั่นคือ “1” ถึง “12”

r

วัน/เวลาในรูปของ RFC 822 เช่น “Thu, 21 Dec 2000 21:23:05 +0200” เป็นต้น (php 4.0 ขึ้นไป)

s

เลขวินาที นั่นคือ “00” ถึง “59”

S

ตัวหนังสือย่อของเลขวันที่ลงท้ายใน ภาษาอังกฤษ เช่นวันที่ ที่ลงท้ายด้วยเลข1″st” 2 .”rd” เป็นต้น

t

จำนวนวันของเดือนคือ 28 และ 31

T

เขตเวลา (timezone) เช่น “MDT” , “EST” เป็นต้น

U

จำนวนวินาทีทั้งหมดนับตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2513

w

หมายเลขของวันในสัปดาห์ นั่นคือ “0” (วันอาทิตย์) ถึง “6” (วันเสาร์)

y

เลขปีแบบ 2 หลัก เช่น “02” เป็นต้น

Y

เลขปีแบ 4 หลัก เช่น “2002” เป็นต้น

z

หมายเลขของวันภายในปี นั่นคือ “0” ถึง “365”

ตัวอย่างที่ 1

  <?
$date = date("วันที่ j เดือนที่ n ปี ค.ศ. Y") ;
echo $date ;
?>

ตัวอย่างที่2

 <?
echo “<br>d-m-y = ”,date(“d-m-y”);
echo “<br>d/m/y = ”,date(“d/m/y”);
echo “<br>l,d M y = ”,date(“l,d M y”);
echo “<br>เวลา H:i:s = ”,date(“H:i:s”);
echo “<br>เวลา h: a = ”,date(“h:i a”);
?>

ผลลัพธ์

mitsumasa