PHP การสร้างตัวแปร เพื่อใช้ภายในฟังก์ชั่น

By -

ตัวแปรที่ถูกสร้างขึ้นนั้นเป็นแบบ local เป็นตัวแปรที่ไม่สามารถใช้ ใน function ได้หากตัวแปรนั้นอยู่ภายนอกฟังก์ชั่น จะใช้ได้ก้อตัวเมื่อประกาศให้ตัวแปรนั้นเป็น ตัวแปร global


function show($pk){
echo "my = $pk";
}
$pk= "ใส่ตัวแปร ในบรรทัด ";
print "แบบที่ 1 ";
show($pk);
print "<hr>";

$gb="ตัวแปรแบบ local มาใช้";
function showglobal(){
global $gb;
echo "my = ใช้globalดึง $gb";
}
print "แบบที่ 2 ";
showglobal();
print "<hr>";
function showin(){
$infunc = "อยู่ใน function";
echo "my = สร้างตัวแปร $infunc";
}
print "แบบที่ 3 ";
showin();

tan