PHP การสร้างตารางโดยตัวแปลอาร์เรย์ ด้วย forech

By -

สมมุติว่า ผมอยากให้ array ชื่อ $familty นี้เก็บชื่อข้อมูลคนในครอบครัว เป็นเหมือนฐานข้อมูลเล็กๆ
โดย เก็บข้อมูลเป็น array ใน $familtytan

จากนั้น ใช้คำสั่ง forech ($familtytan as $key => $name)
จะทำซ้ำๆ จนกว่าข้อมูลจะหมดแล้วจบการทำงานอัตโนมัติ

การทำงาน
1.โปรแกรมจะเก็บค่าทั้งหมดเป็น array ใว้ในตัวแปร $familtytan
2.คำสั่ง foreach จะทำการ เก็บค่า Key ใว้ในตัวแปร $key และเก็บ name ใว้ในตัวแปร $name โดย $familtytan มีค่าเท่าเป็น array

ส่วนของ PHP
$familtytan =array("fater"=>"Sarid" , "mater"=>"Pakawadee" , "me"=>"tan" , "grilfrind" =>"Beauty");
print "<table border=1>";
print "<tr>";
print "<th colspan=2>my famirly tan</th>";
print "</tr>";
foreach ($familtytan as $key => $name){
print "<tr> <td>$familtytan[$key]</td><td>$key</td></tr>";
}
print "</table>";
tan