PHP การแยกข้อความด้วยฟังก์ชั่น split

By -

กำหนดข้อความที่ต้องการ
$man = “TAN.145.50”
เราสามารถเก็บข้อมูลได้ 2 แบบ
วิธีแรกนั้น ใช้ ฟังก์ชั่น list() ช่วยในการเก็บข้อมูลที่ ถูกแบ่งออกมา
list($name, $tall, $weight) เป็นตัวแปรรับค่า โดยเราจะแบ่่ง
เป็น 3 ช่วง โดย ตัดช่วงที่ โดย split(‘[/.-]’, $man) กำหนดจุดตัดที่ / หรือ . หรือ –
ชุดที่ 1 TAN จะถูกเก็บที่ $name
ชุดที่ 2 145 จะถูกเก็บที่ $tall
ชุดที่ 3 50 จะถูกเก็บที่ $weight

อืม…
แต่ถ้าข้อมูล ไม่เข้าเงื่อนไขที่เราตั้งไว้ เช่น $man = “TAN 145 50″
ข้อมูลเป็นช่อง ว่างแทน จากบัคนี้ เราได้ กำหนด $var = strpos($man, ” “) เพื่อ
เช็คก่อนว่า มีช่องว่างไหม แล้วสร้างเงื่อนไขให้ ใหม่
list($name, $tall, $weight) = ( $var === false ) ? split(‘[/.-]’, $man) : split(” “, $man)
หรือจะเก็บแบบที่ 2 array
$x = ( $var === false ) ? split(‘[/.-]’, $man) : split(” “, $man)


$man = "TAN.145.50";
$var = strpos($man, " ");
list($name, $tall, $weight) = ( $var === false ) ? split('[/.-]', $man) : split(" ", $man);
$x = ( $var === false ) ? split('[/.-]', $man) : split(" ", $man);

print_r($x);
echo "<hr>";
echo "NAME: $name"."<br>";
echo "TALL: $tall"."<br>";
echo "WEIGHT: $weight"."<br>";

tan