PHP การแยกเลข คู่ และคี่ 1-10 ด้วย %2

By -

การแยก  เลขคู่ และเลขคี่  ออกจากกันนั้นเพียงนำ 1-10 มา  % กับ 2  แล้วค่าที่ได้ไม่ลงตัว หรือเศษไม่เท่ากับศูนย์ จะเท่ากับ จะมีค่าเท่ากับ True =1  ให้เป็นเลขคี่ ถ้าลงตัวหรือมีเศษเท่ากับศูนย์ จะเป็น False = 0 ให้เป็นเลขคู่ 


$arr = array(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);
$c = 2;
print "<table border=1>";
print "<tr>
<th> \$arr </th>
<th colspan=2> %$c </th>
<th colspan=2> ค่าที่ได้ </th>
</tr>";
foreach ($arr as $v) {
$k = ($v%$c);
if ($k) {
print "<tr>
<td align='center'>$v</td>
<td align='center' colspan=3>$k</td>
<td align='center'><b> เลขคี่ <b></td>
</tr>";
$ke[]=$v;
}else{
print "<tr>
<td align='center'>$v</td>
<td align='center' colspan=3>$k</td>
<td align='center'><b> เลขคู่ <b></td>
</tr>";
$ku[]=$v;
}
}
print "</table>";
print "<hr>";
print "เลขคี่ ";
foreach ($ke as $key => $va) {
print "$va ";
}
print "<br>";
print "เลขคู่ ";
foreach ($ku as $key => $vb) {
print "$vb ";
}

tan