PHP การใช้งาน continue เพื่อข้ามการทำงาน

By -

สร้างตัวแปร $m รับค่าเพิ่ม ค่า ++$m เช็คเงื่อนไข ถ้าเป็นจริง วนรูป  ถ้า $m%10 แล้วเศษไม่เท่ากับ 0 จะเป็น Ture  แล้วทำการ continue ข้ามกาารทำงาน  ถ้า $m%10 แล้วเท่ากับ 0 จะเป็น False  ให้ทำการ พิมพ์ แล้วขึันบรรทัดใหม่ วนจนกว่า $m มากกว่าหรือเท่ากับ 100 พิมพ์ End จบการทำงาน


$m=0;
while (++$m <= 100) {
if($m%10) continue;
print $m ."<br>\n";
}
print "End";

tan