PHP สร้างตัวแปร array เก็บข้อมูล และตัวสอบ ค่า Type ข้อมูลแต่ละตัว

By -

การเก็บข้อมูลแบบ array นั้นสามารถทำได้ 2 แบบ แล้วแต่เราจะเลือกใช้หรือเหตุการนั้นๆ จากนั้นนำข้อมูลที่อยู่ในตัวแปร number นั้นมาเช็ค ด้วย var_dump  และ  gettype() ที่ละตัว


// d ในการแจกแจง ตัวแปร
//array แบบที่ 1
$number = array("0" => 123,
"1" => 123.456,
"2" => "123.456");

//array แบบที่ 2
$number[] = new stdClass;
$number[] = NULL;
$number[] = 1.;
$number[] = ($number[5]>5);

print "ข้อมููลที่อยู่ใน array";
function d($n){
print "<pre>";
print_r($n);
print "</pre>";
}
d($number);
print "เช็ค type \$number แบบที่ 1 var_dump()<br>";
foreach ($number as $key => $value) {
print "\$number[$key]=";
var_dump($value);
print "<br>";
}
print "<br>";
print "เช็ค type \$number แบบที่ 2 gettype()<br>";
foreach ($number as $index => $value) {
print "\$number[$index]=".gettype($value)."<br>";
}

tan