PHP สร้างรูปพีระมิด คำสั่ง for

By -

การเขียนโค็ด php สร้าง รูปพีระมิด ดัวย  *  ด้วย คำสั่ง for

เราสามารถกำหนดตัวแปร $end มา เพื่อกำหนดจำนวณ ชั้นที่ต้องการสร้าง จากตัวอย่าง $end มีค่าเท่ากับ 10

ตัวอย่างโค็ด php

$end = 10;
for ( $a=1; $a <=$end; $a++) {
print "<br>";
  for ($i=$a; $i > 0; $i--) {
   print "*";
  }
}

ผลลัพธ์

*
**
***
****
*****
******
*******
********
*********
**********

tan