PHP เปลี่ยน Type ตัวแปรอัตโนมัติ

By -

เมื่อมีการ -หรือ+ กับตัวแปรนั้น จากตัวอย่าง สร้างตัวแปร $u รับค่า 99 เป็น  gettype เป็น string จากนั้น นำ $u บวกเท่ากับ 1 แล้วคืนค่า $u จะเป็น integer ทันที

$u = “99”;
echo “รับค่า \$u = “.$u.”<br>\n”;
echo “\$u is “.gettype($u);
echo ” *ไม่ได้ทำการแปลงค่า + หรือ – <br>\n”;
echo “<hr>”;
$u += 1;
echo “ถ้า \$u+1 <br>\n”;
echo “\$u is “.gettype($u).”<br>\n”;
echo “<hr>”;
echo “ค่า type ของ \$u จะแปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ”;

tan